Technika zabiegowa
Yxoss CBR®

Zabiegi wstępne

Wymagania

Yxoss CBR® może być stosowany wyłącznie przez doświadczonych lekarzy stomatologów i chirurgów. Podczas stosowania Yxoss CBR® należy przestrzegać ogólnych zasad dotyczących sterylnej pracy oraz premedykacji pacjenta. Każdy produkt Yxoss CBR® jest wykonywany indywidualnie dla konkretnego pacjenta w oparciu o dane dostarczone przez lekarza dentystę i może być zastosowany tylko u tej konkretnej osoby. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku pacjentów ze schorzeniami autoimmunologicznymi, pacjentów leczonych z zastosowaniem naświetlań i chemioterapii, pacjentów palących duże ilości tytoniu oraz ogólnie w przypadku niekontrolowanych chorób przemiany materii. To samo dotyczy pacjentów leczonych lub po leczeniu bisfosfonianami, antagonistami RANKL oraz pacjentów cierpiących na ostrą lub przewlekłą infekcję w obszarze pola zabiegu. Zasadniczo obowiązują te same uwarunkowania zależne od pacjenta, które należy uwzględnić w przypadku każdych zabiegów augmentacyjnych.

Przed zastosowaniem klinicznym należy skontrolować Yxoss CBR® pod kątem występowania ubytków, wyszczerbień lub innych uszkodzeń. Siatki nie spełniające norm jakościowych należy wyrzucić.

Sterylizacja

Yxoss CBR® jest dostarczany w podwójnych workach peal w niesterylnej formie i musi zostać wysterylizowany przed użyciem na pacjencie. W tym celu dostarczone torby wewnętrzne i zewnętrzne są łączone w autoklawie w celu sterylizacji. Autoklawowanie prowadzi się w 132 stopniach Celsjusza przez 4 minuty lub w 135 stopniach Celsjusza przez 3 minuty z parą pod napięciem.

Sterylny tytanowy szkielet można usunąć bezpośrednio z worka do sterylizacji i użyć go natychmiast do zabiegu.

Zabieg operacyjny

Planowanie leczenia

Podczas planowania leczenia należy uwzględnić miejscowe i ogólne czynniki ryzyka u danego pacjenta, zgodnie z zasadami "backward planning" w kontekście pozycji implantu. Jeżeli mamy do czynienia z nietypowym kształtem wyrostka zębodołowego w postaci poziomego i/lub pionowego deficytu tkanki, zastosowanie siatki Yxoss CBR® jako metody regeneracji kości pozwala na przeprowadzenie odpowiedniej augmentacji. Siatka spełnia rolę bariery w trakcie pożądanego, niezaburzonego procesu gojenia kości i wspomaga gojenie rany. Jej obecność sprzyja tworzeniu komórek kostnych, które rozwijają się wolniej od przenikających w głąb ubytku fibroblastów tkanki miękkiej*.

Siatka gwarantuje również stabilność objętości augmentatu. Wskazaniem do zastosowania Yxoss CBR® są poziome augmentacje wyrostka zębodołowego oraz augmentacje trójwymiarowe.

Podstawą dalszego leczenia implantologicznego jest zawsze uprzednia diagnostyka kliniczna i radiologiczna oraz udokumentowanie uzyskanych wyników za pośrednictwem analizy modeli z diagnostycznym set up sytuacji początkowej. Na modelu diagnostycznym można – opierając się na przygotowanym ustawieniu ( set up) – zastosować szynę rentgenowską w celu precyzyjnego trójwymiarowego planowania, a następnie przeprowadzenia zabiegu (szyna spełnia wówczas rolę szablonu chirurgicznego). Aby skompensować zanik kości, trójwymiarowe planowanie Yxoss CBR® przeprowadza się na podstawie sporządzonego obrazu DVT bez szyny rentgenowskiej.

Kompensację deficytu tkanki planuje się głównie z zastosowaniem kości autologicznej zgodnie ze złotym standardem oraz z zastosowaniem materiału kościozastępczego z uwagi na jego właściwości osteokondukcyjne i funkcję zabezpieczającą przed resorpcją. Kość autologiczną można pozyskać wewnątrzustnie z zwykle wykorzystywanych do tego celu miejsc biorczych. W zależności od ubytku zabieg implantacji można przeprowadzić jednoczasowo wraz z augmentacją lub później, zgodnie z procedurą dwuczasową.

O sukcesie leczenia decyduje zaplanowane pokrycie tkanką miękką. Plastyczne pokrycie augmentowanego obszaru należy przeprowadzić z podcięciem okostnej lub z zastosowaniem technik augmentacji tkanki miękkiej. Zasadniczo szeroka strefa dziąsła zrogowaciałego sprzyja lepszej higienie okolicy okołowszczepowej w późniejszym czasie, a tym samym długoczasowej prognozie rekonstrukcji protetycznej na implantach.

Higiena i reewaluacja

W przypadku zastosowania Yxoss CBR® obowiązują śródzabiegowo powszechne chirurgiczne i implantologiczne zasady higieny; to samo dotyczy premedykacji pacjenta.

Technika zabiegowa

Cięcie

Cięcie należy poprowadzić zgodnie z zakresem i lokalizacją augmentowanego obszaru, uwzględniając struktury anatomiczne takie jak zatoka szczękowa, nerwy, naczynia czy wędzidełka. Wystarczające ukrwienie płata gwarantuje jego odpowiednio szeroka podstawa. Należy również uwzględnić stan przyzębia ewentualnych zębów sąsiednich jak również ich zaopatrzenie protetyczne. Pozytywny wpływ na przebieg procesu gojenia ma wykonanie pełnego ostrego cięcia, unikanie miażdżenia tkanki podczas mobilizacji płata oraz cięcie w rejonie dziąsła brzeżnego, zwłaszcza w obszarze estetycznym. W przypadku umieszczania siatki Yxoss CBR® okostna w obszarze płata nie powinna być uszkodzona lub niepotrzebnie perforowana, a mobilizacji płata należy dokonać na ostro i w sposób podminowujący. Zasadniczo cięcie należy poprowadzić tak, aby możliwe było późniejsze pokrycie siatki; nawet w przypadku znacznie większej objętości tkanki in situ.

Umieszczenie siatki tytanowej Yxoss CBR®

Przebieg zabiegu można podzielić zasadniczo na ostrożną preparację ubytku, pozyskanie kości w celu dokonania augmentacji, wspólną realizację obu procesów, a następnie zamknięcie rany:

1. W znieczuleniu miejscowym wykonuje się cięcie brzeżne, przebiegające zwykle na linea alba (o ile to możliwe, bez cięć odciążających w obszarze przedsionka).
2. Następnie preparuje się płat śluzówkowo-okostnowy, oczyszcza tkankę bliznowatą i odsłania ubytek. Można odświeżyć łoże kostne. Teraz w przypadku postępowania jednoczasowego można wprowadzić równolegle implanty w odpowiednim rejonie przy pomocy szyny pozycjonującej. Podczas zabiegu implanty powinny uzyskać pierwotną stabilność. Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe trójwymiarowe umiejscowienie stopnia implantu na poziomie granicy szkliwno-cementowej zębów sąsiednich w obszarze planowanej augmentacji.
3. Podczas przymiarki wykonana wcześniej, idealnie dopasowana siatka tytanowa Yxoss CBR® powinna spoczywać biernie, bez jakichkolwiek naprężeń oraz spełniać wymogi biologiczne (odległość 1,5 mm od zębów sąsiednich lub struktur nerwowych).
4. Z tradycyjnych wewnątrzustnych miejsc biorczych należy pobrać materiał kostny w formie cząstek. Następnie siatkę wypełnia się materiałem augmentacyjnym ( kość autologiczna i materiał kościozastępczy).
5. Siatkę Yxoss CBR® mocuje się stabilnie do pozostałej części kości przy pomocy śruby do osteosyntezy, zgodnie z zasadą spokoju mechanicznego w przypadku błon, w celu zapewnienia odpowiedniej regeneracji kości oraz zgodnie z zasadą śruby rozciągającej. Zasadniczo śrubę tytanową można umieścić w przewidzianej pozycji przez każdy dowolny otwór siatki tytanowej. Krawędzie siatki tytanowej leżą na znajdującej się pod spodem kości. Siatki tytanowej Yxoss CBR® nie trzeba pokrywać kolejną resorbowaną błoną kolagenową aby zapobiec wrastaniu tkanki miękkiej w głąb ubytku lub wspomóc tworzenie tkanki miękkiej nad siatką tytanową, choć w przypadku rozchodzenia się brzegów rany pokrycie błoną kolagenową jest rekomendowane.
6. Ranę należy zamknąć zszywając szczelnie bez naprężeń płat śluzówkowo-okostnowy nad siatką Yxoss CBR® stosując pojedyncze szwy węzełkowe i głębokie szwy materacowe.

Zamknięcie rany

O ile to możliwe, tkankę łączną należy zszyć szczelnie i bez naprężeń nad siatką tytanową (np. z zastosowaniem pojedynczych szwów węzełkowych i głębokich szwów materacowych). W miarę możliwości rana powinna zostać całkowicie zamknięta w celu uniknięcia ewentualnej reakcji zapalnej w obszarze zabiegu.

Doświadczenie kliniczne pokazuje, że w większości przypadków, w których pełne zamknięcie rany nie było możliwe, rana wygoiła się w stopniu zadowalającym.

Ponowne otwarcie pola zabiegu i usunięcie siatki Yxoss CBR®

Po zdjęciu szwów oraz w czasie gojenia rany należy regularnie kontrolować klinicznie stan tkanki miękkiej pod kątem ewentualnych dehiscencji i stanów zapalnych. Po odpowiednio długiej fazie wgajania augmentatu (ok. 4-6 miesiące) można usunąć siatkę Yxoss CBR®

W celu usunięcia siatki oraz ewentualnego jednoczasowego odsłonięcia implantów wykonuje się takie samo (brzeżne) cięcie jak podczas implantacji. Po preparacji płata śluzówkowo-okostnowego widać dobrze ukrwiony, augmentowany obszar oraz ewentualnie wrośnięte osteoblasty przez strukturę siatki. Po odkręceniu śruby można ostrożnie usunąć siatkę. Yxoss CBR® posiada w zwykle łatwo dostępnym miejscu linię przewidzianego złamania. Dzięki funkcji "easy removal" można następnie bez konieczności użycia dużej siły usunąć siatkę, wykonując nieznaczne ruchy w kierunku bocznym, bez wpływu na augmentat. Teraz należy skontrolować implanty pod kątem pełnej osseointegracji z dobrze ukrwioną, stabilnie zrośniętą ze swoją podstawą kością. Następnie implanty zaopatruje się w śruby gojące w celu odpowiedniego przygotowania tkanki miękkiej i stworzenia naturalnego profilu wyłaniania. Na koniec można przeprowadzić Periotest pozwalający na ocenę stabilnej osseointegracji. Bierne zamknięcie rany można połączyć z plastyką błony śluzowej w celu poszerzenia strefy dziąsła zrogowaciałego. Tydzień później należy usunąć szwy.

Uzupełnienie protetyczne

Aby uniknąć ucisku na augmentat, który może doprowadzić do jego zaniku, zaleca się wykonanie podcieniu w obszarze całej dośluzówkowej powierzchni uzupełnienia tymczasowego; alternatywnie przy braku współpracy ze strony pacjenta należy wstrzymać się przed wykonaniem protezy.

Uzupełnienie protetyczne należy wykonać zgodnie z powszechnymi zasadami.

Opieka pozabiegowa

Zgodnie z zaleceniami towarzystw specjalistycznych zaleca się przeprowadzanie regularnej kontroli implantów i augmentowanego obszaru w ramach rutynowego badania stomatologicznego co pół roku oraz kontrolę radiologiczną. Należy również przeprowadzać rutynowe, profesjonalne czyszczenie zębów w celu ochrony przed zapaleniem tkanek okołowszczepowych; odsetek przetrwania implantów zależy także od współpracy ze strony pacjenta, higieny jamy ustnej, czynników genetycznych, palenia tytoniu oraz wykluczenia periodontopatii.

Yxoss Zamówienia

Yxoss CBR® - Łatwe zamawianie

W tym portalu mają Państwo możliwość zamówienia indywidualnej dla każdego pacjenta siatki CBR® w celu przeprowadzenia precyzyjnej augmentacji kości. Wcześniej mogą Państwo zadać pytanie odnośnie kosztów. W tym celu potrzebujemy od Państwa kilku informacji, o które zapytamy w dalszej części.


3 etapy zamawiania


Zaloguj się.

RejestracjaMyReOss

Medical Professional

This area is reserved exclusively for healthcare professionals.

I confirm that I am a medical professional.

Yes, I am Cancel